Mimořádné události je třeba vyhodnocovat v souvislostech

Nižší počet projetých návěstí STŮJ, přetrvávající vysoký počet střetů na přejezdech, stabilní počet dopravců, pokračující pokles počtu strojvedoucích, velká provázanost na evropský železniční systém a strategie státních dozorů. To je výčet hlavních témat, která zazněla na dnešní výroční tiskové konferenci Drážního úřadu. Drážní úřad na ní zhodnotil uplynulý rok a představil výhled na rok 2024.

„Rok 2024 se ponese ve znamení obnovy vozového parku českých železničních dopravců, modernizace infrastruktury i zavádění systému ETCS. Dopravci i provozovatelé drah musí plně využívat systém řízení bezpečnosti, v rámci kterého budou důsledně vyhodnocovat všechna rizika. Doposud se řešily mimořádné události jednotlivě. Když se mimořádnosti na stejném místě opakují, je třeba zamyslet se nad všemi souvislostmi a stanovit, jak jim předcházet,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu

Počet projetých návěstí STŮJ se meziročně snížil ze 183 případů v roce 2022 na 136 případů v roce 2023. Od jara 2023, po roce platnosti novely zákona o dráhách, byla ze strany Drážního úřadu zahájena realizace sankcí, které ze zákona vyplývají. „Strojvedoucí zvýšili svou pozornost. Věříme, že k poklesu došlo i v důsledku hrozby sankcí a že pozitivní trend bude pokračovat i nadále,“ říká Radek Šafránek, ředitel technické sekce Drážního úřadu. Již dva roky platí nový Zákon o dráhách, který umožňuje potrestání strojvedoucího za opakované projetí návěsti zakazující jízdu během 12 měsíců napomenutím, finanční sankcí či zákazem řízení. Za uplynulý rok tak bylo postiženo 7 strojvedoucích. Své dozory v oblasti projetých návěstidel zaměřujeme na místa s opakujícím se počtem mimořádných událostí. Prověřeny byly lokality Poříčan a Prahy-Libně. Na obou místech jsme problémy zkoumali v širších souvislostech. Pro zlepšení poměrů bylo přijato několik opatření. V těchto případech se také ukázala nutnost provedení komplexní analýzy hodnocených rizik, jejímž výsledkem musí být přijetí odpovídajících souborných opatření.

Počet nehod na železničních přejezdech je stále vysoký, ale v drtivé většině případů jsou hlavními viníky účastníci silničního provozu. Křížení železnice s pozemní komunikací bude vždy rizikovým místem, stejně jako jiné křižovatky. V návaznosti na mimořádné události uplynulých týdnů budou ve spolupráci se Správou železnic prověřeny vytipované přejezdy s ohledem na problematické sklonové poměry. Nadále budou také probíhat kontroly rozhledových poměrů, technického stavu přejezdové konstrukce a úrovně zabezpečení. „V této souvislosti je nutné konstatovat, že povolování staveb železničních přejezdů je proces, do kterého kromě Drážního úřadu, a od 1.1.2024 nově vzniklého Dopravního a energetického stavebního úřadu, vstupuje i vlastník pozemní komunikace, silniční správní úřad a příslušný orgán Policie ČR“ říká Miroslav Hron, ředitel provozní sekce Drážního úřadu. Pokud by byl při kontrolách stávajících přejezdů zjištěn nedostatek související s podmínkami na silniční komunikaci, zaslal by Drážní úřad příslušnému silničnímu správnímu úřadu podnět k prověření situace a případné nápravě, protože sám k takovému kroku nemá zákonné oprávnění.

K dalšímu posunu v úrovni bezpečnosti provozu nejen na našich, ale i na zahraničních tratích, přispěje zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Systém funguje jako nezávislý dohled, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby obsluhy či jiné nežádoucí situace. Příprava a testování koridorových úseků probíhá v rámci expertní pracovní skupiny, která vznikla v říjnu loňského roku. První pozitivní výsledky již zaznamenala trať Olomouc – Uničov s výhradním provozem, v lednu proběhl první zátěžový test na trati Břeclav – Staré Město a připravují se zátěžové testy na dalších koridorových tratích. „Chci poděkovat za spolupráci Správě železnic i dopravcům, že se do testu ochotně zapojili,“ zdůraznil Jiří Kolář. V tuto chvíli je v ČR 1016 km tratí s instalovanou traťovou částí ETCS a 515 vozidel s instalovanou palubní částí schválených do ostrého provozu.

Díky zavedení důsledného řízení systému údržby vozidel (tzv. ECM) i pokračující obnově vozového parku na naší železnici, se postupně zlepšuje i technický stav drážních vozidel. Potvrzují to závěry státních dozorů Drážního úřadu.

Počet českých a zahraničních dopravců, kteří mají oprávnění provozovat drážní dopravu po celé ČR, se snižuje. Zaznamenáváme případy, že dopravce již kvůli náročnosti bezpečnostních požadavků nepožádá o obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce. Aktuálně se po českých kolejích pohybuje 100 českých a 16 zahraničních dopravců. Dalších 22, především polských a slovenských dopravců, má oprávnění zajíždět pouze do příhraničních stanic. Toto oprávnění získají dopravci snadněji díky našim dohodám o spolupráci s drážními úřady sousedních zemí. Tyto dohody vycházejí z evropských směrnic a jsou jedním z prvků jednotného evropského železničního prostoru.

Počet evidovaných platných licencí strojvedoucích od roku 2021 postupně klesá. V roce 2021 skončila platnost prvním desetiletým licencím, a ne všichni strojvedoucí požádali o jejich obnovení. Snižující se počty licencí jsou způsobeny odchody do důchodu či změnou zaměstnání. I přesto, že zájem o zkoušky strojvedoucích po covidové pauze pomalu stoupá, nedosahuje úrovně před rokem 2020.  Nedokáže tak pokles vyrovnat. Ke konci roku 2023 evidoval Drážní úřad 9337 platných licencí, z toho bylo 101 žen. Jejich počet mezi strojvedoucími narůstá.

Licence
strojvedoucích
Nově vydanéCelkem
platných
Ženy
20234309337101
2022393973279
20213371050966
20204891032158
2019666999547
2018503943131
20176458933
RokŽelezničních dopravců
celkem
Čeští
dopravci
Zahraniční
dopravci
Pohraniční stanice
20231381001622
20221351052010
2021134110213

Napsat komentář